Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 • powiadomić PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności jako pracodawca
 • zawrzeć umowę z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników 
 • odbyć szkolenia BHP dla pracodawcy
 • prowadzić szkolenia wstępne i zapewnić szkolenia okresowe pracowników w dziedzinie BHP 
 • utworzyć służbę BHP lub zlecić wykonywanie  jej zadań specjaliście zewnętrznemu
 • opracować regulamin pracy i regulamin wynagradzania (dla firm zatrudniających powyżej 20 pracowników)
 • opracować i udostępnić pracownikom treść przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu i zapobiegania dyskryminacji
 • prowadzić indywidualną dokumentację zatrudnienia pracownika, w tym ewidencję czasu pracy
 • opracować zasady ustalania i rozliczania czasu pracy kierowców
 • dokonać udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego i poinformować o jej wyniku pracowników 
 • dokonać pomiarów na stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia 
 • opracowywać i udostępniać pracownikom:
  • instrukcje stanowiskowe BHP,
  • instrukcje obsługi BHP maszyn i urządzeń,
  • instrukcje technologiczne,
 • udostępnić pracownikom w języku polskim - opracowaną przez producenta maszyny -  dokumentację techniczno eksploatacyjną (w przypadku braku - opracować samemu)
 • opracować i udostępnić pracownikom instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
 • opracować tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także środków higieny osobistej 
 • prowadzić imienne karty ewidencyjne wydanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także środków higieny osobistej 
 • sporządzać dokumentację powypadkową (w ciągu 14 dni)
 • prowadzić rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • opracować i udostępnić pracownikom wykaz prac szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych dla kobiet
 • przeszkolić pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej

Oferujemy Państwu pomoc w  sprawach, które wyróżniono w powyższym tekście

Więcej:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

 • przeciwko prawom pracownika art.281-283 kodeksu pracy
 • karna art. 220 kodeksu karnego
 

Nadzór BHP w firmach

Outsourcing BHP

Przydatne informacje

TERMINARZ SZKOLEŃ


Bezpłatne doradztwo

Udzielamy małym i średnim przedsiębiorstwom nieodpłatnych porad w zakresie ochrony pracy.

Kontakt

Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski
ul.Miedziana 11,
00-835 Warszawa
tel. (22) 822 30 28
tel./fax. (22) 632 30 03
tel. kom. 601 300 520
biuro@centrumksztalcenia.pl

więcej...